...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 19 – 24 มีนาคม 2559 โครงการมหกรรมการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และดนตรีแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปี 2559

(จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง)